แบบประเมินภาวะหมดไฟ (Burnout)

แบบสอบถามภาวะหมดไฟในการทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : 14 กันยายน 2560

Skip to content