หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

กองส่วนกลาง หน่วยบริการ ศูนย์สุขภาพจิต
 1.สำนักวิชาการสุขภาพจิต  1.โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก  1.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
 2.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  2.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้  2.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
 3.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต  3.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
 4.สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  4.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  4.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
 5.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  5.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  5.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
 6.กองบริหารทรัพยากรบุคคล  6.โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  6.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
 7.กองบริหารการคลัง  7.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  7.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 8.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  8.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  8.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
 9.สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต  9.สถาบันราชานุกูล  9.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
 10.กลุ่มตรวจสอบภายใน  10.โรงพยาบาลศรีธัญญา  10.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
 11.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  11.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  11.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
 12.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ  12.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  12.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
 13.สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต  13.โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  13.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
   14.โรงพยาบาลสวนปรุง  
   15.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
   16.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  
   17.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  
   18.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  
   19.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
   20.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content