หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

กองส่วนกลาง หน่วยบริการ ศูนย์สุขภาพจิต
 1.สำนักวิชาการสุขภาพจิต  1.โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก  1.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
 2.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  2.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้  2.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
 3.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต  3.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
 4.สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  4.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  4.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
 5.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  5.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  5.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
 6.กองบริหารทรัพยากรบุคคล  6.โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  6.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
 7.กองบริหารการคลัง  7.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  7.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 8.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  8.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  8.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
 9.สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต  9.สถาบันราชานุกูล  9.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
 10.กลุ่มตรวจสอบภายใน  10.โรงพยาบาลศรีธัญญา  10.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
 11.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  11.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  11.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
 12.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ  12.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  12.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
 13.สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต  13.โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  13.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
   14.โรงพยาบาลสวนปรุง  
   15.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
   16.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  
   17.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  
   18.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  
   19.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
   20.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
Skip to content