ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์

ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

วิสัยทัศน์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

ค่านิยม

M-Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

E-Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

N-network สัมพันธ์เครือข่าย

T-Teamwork ทำงานเป็นทีม

A-Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้

L-Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1.พัฒนาและผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน สุขภาพจิตโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์

2.เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

3.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

4.พัฒนากลไกและกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ

ยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน และ ลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพจิตสำคัญในพื้นที่

2.สร้างความตระหนักและความรอบรู้สุขภาพจิตในพื้นที่

3. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการสุขภาพจิต และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content