วิสัยทัศน์/งานที่ให้บริการ

วิสัยทัศน์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

งานที่ให้บริการ

“การสนับสนุนวิขาการด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต”

ค่านิยม

M-Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

E-Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

N-network สัมพันธ์เครือข่าย

T-Teamwork ทำงานเป็นทีม

A-Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้

L-Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 2.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตดิจิทัล

 3.เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ

 4.นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

  1. ส่งเสริมและลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่

  2. สร้างความตระหนักและความรอบรู้สุขภาพจิตในพื้นที่

3. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

Cookie Consent with Real Cookie Banner