ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์

ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

วิสัยทัศน์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง

ค่านิยม

M-Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

E-Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

N-Network สัมพันธ์เครือข่าย

T-Teamwork ทำงานเป็นทีม

A-Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้

L-Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตดิจิทัล

3.เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ

4.นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพจิตสําคัญในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความตระหนักและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาดเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกําลังคนสมรรถนะสูง

Skip to content