21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก World Down Syndrome Day

21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก World Down Syndrome Day
.
.
เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมของปี 2020 นี้ องค์การอนามัยโลกได้มุ่งเน้นที่หัวข้อ “We Decide” หรือ “เราตัดสินใจ” ซึ่งมีความหมายว่าเด็กกลุ่มอาการดาวน์ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อตนเอง ซึ่งการใช้สื่อออนไลน์นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อเด็กกลุ่มอาการดาวน์
โดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เน้นใช้หลักการ “3 อยู่” ได้แก่ อยู่ในสายตา อยู่อย่างสอดส่อง อยู่อย่างเข้าใจ ร่วมกันป้องกันการล่วงละเมินทางเพศ ที่แฝงมากับสื่อออนไลน์สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

#วันดาวน์ซินโดรมโลก
#DownSyndrome
#กรมสุขภาพจิต

Skip to content