20 มีนาคม วันความสุขสากล International Day of Happiness

20 มีนาคม วันความสุขสากล
.
.
วันความสุขสากล หรือ International Day of Happiness
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันความสุขสากล เพื่อให้ทุกคนเสริมสร้างความสุขให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง👨‍👩‍👧‍👧 เพราะความสุขเป็นเป้าหมายพื้นฐานของทุกคน 
มาทำทุกวันให้มีความสุข “#สุขดีดีมีทุกวัน
1. #สุขดี เพราะ…มีความหมาย👍
สร้างคุณค่าให้ตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับรู้ถึงสิ่งสำคัญในชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
2. #สุขใจ เพราะ….รับได้✅
มองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริง ฝึกมองหาสิ่งดี ๆ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย
3. #สุขได้ เพราะ…ให้เป็น🎁
มองเห็นโอกาสในการให้ และส่งต่อสิ่งดี ๆ แก่คนอื่น
4. #สุขเป็น เพราะ…เข้มแข็ง💖
รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายเป็นประจำ ให้กำลังใจตนเอง และมีที่พึ่งทางใจ
5. #สุขแข็งแกร่ง เพราะ…พอเพียง💰
รู้จักจัดการการเงิน ไม่ใช้เงินเกินกำลังของตนเองจนเกิดปัญหา 
6. #สุขพอเพียง เพราะ…มีสมดุล⏰
บริหารเวลาให้สมดุล ระหว่างงาน สุขภาพ และครอบครัว 
7. #สุขสมดุล เพราะ…ใส่ใจครอบครัว👨‍👨‍👧‍👦
ใส่ใจความรู้สึกของคนในครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกัน หมั่นแสดงความรัก-ห่วงใยต่อกันทุกวันหรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

#วันความสุขสากล
#กรมสุขภาพจิต
#สุขภาพใจ

Skip to content