พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์ที่สำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยของสังคม

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์ที่สำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยของสังคม ตามมาตรา 22 ได้กำหนดให้บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง คือ มีภาวะอันตรายหรือมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา เป็นบุคคลที่ “ต้อง” ได้รับการบำบัดรักษา เพื่อผู้ป่วยปลอดภัย สังคมมีสุข

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content