24 พฤษภาคม “วันจิตเภทโลก” (World Schizophrenia day)

24 พฤษภาคม “วันจิตเภทโลก” (World Schizophrenia day)

#จิตเภท เป็นอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางความคิด และการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆ ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง อาการที่พบ: ⬇️

1. อาการหลงผิด 
2. มีความคิดที่แปลกไป
3. ไม่อยากพบใคร
4. พูดคุยไม่รู้เรื่อง
5. ไม่ดูแลตัวเอง
6. ไร้อารมณ์
7. ประสาทหลอน
8. มีพฤติกรรมที่ผิดปกติจากผู้อื่น

 หากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์ #สายด่วน1323

ทีมสร้างความรอบรู้พลเมืองสุขภาพจิตดี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

#วันจิตเภทโลก#WorldSchizophreniaday
#กรมสุขภาพจิต

Skip to content