เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (1521 ปี)
เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.0016.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

Download เอกสารประกอบการประชุม

QR-Code Download
Skip to content