ประเด็นยาเสพติด : รู้ทัน…สัญญาณเสี่ยงก่อความรุนแรง (กรณีผู้ใช้ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรง)

ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง ยาเสพติด(กรณีผู้ใช้ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรง)

เนื้อหา :  สถานการณ์ยาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด วิธีป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ สัญญาณเตือน การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ยาเสพติด


Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content