ประเด็นฆ่าตัวตาย : ฆ่าตัวตายป้องกันได้

ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง การป้องกันการฆ่าตัวตาย

เนื้อหา :  สถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทย สาเหตุและพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายและแนวทางการดูแลช่วยเหลือกรณีวิกฤตเร่งด่วน สัญญาณเตือนและแนวทางการดูแลช่วยเหลือการฆ่าตัวตายที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด และแบบประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีความคิดฆ่าตัวตาย


Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content