ประเด็นปฐมวัย : ”ใช้เวลาร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในบ้าน ด้วยหลักฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล”

ความรู้สำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เรื่อง พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ 

เนื้อหา :  ความหมายของพัฒนาการ การส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยและเก่งดีมีสุข พัฒนาการที่ต้องติดตามเฝ้าระวังของเด็กตั้งแต่อายุ 2 เดือน – 5 ปี ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว : Emotional Quotient) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 3 ด้าน (ดี เก่ง สุข) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กวัย 3 – 5 ปี


Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content