รู้หรือไม่ ? LGBTQ ไม่ได้เป็นโรค‘ หรือ ’มีความผิดปกติทางจิต’

ในโลกกลมๆ ใบนี้ ถูกแต่งแต้มไปด้วยความหลากหลาย ทุกสิ่งล้วนถูกตีความต่างออกไปในแบบที่มนุษย์ต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทุกสีถูกเติมแต่งแล้ววาดลงผ้าใบผืนใหญ่ ที่เรียกว่า “มนุษย์” มนุษย์เรานั้น มีความหลากหลาย ทั้งชาติพันธุ์ สีผิว สีตา สีผม รูปร่าง ภาษา วัฒนธรรม และ “เพศ” กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ พบได้ทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น…ปัจจุบัน ในทางการแพทย์ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม “เป็นโรค” หรือ “มีความผิดปกติทางจิต” แต่อย่างใด โดยใน ICD-11* ขององค์การอนามัยโลก ได้ถอดกลุ่มนี้ออกจากความผิดปกติทางจิตแล้ว ปัจจุบัน “LGBTQ” คือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ไม่ผิดเช่นกันหากเรามองเห็นสีสันที่ถูกแต่งเติมบนตัวตนของใครแล้วไม่ถูกใจ แต่หากการยอมรับซึ่งกันและกัน การเห็นอกเห็นใจกัน จะช่วยสร้างผ้าใบผืนใหญ่บนโลกนี้ให้ ‘เท่าเทียม’ กันได้ในที่สุด จงภูมิใจในสีที่เราวาดลงไป แล้วโบกกางผืนผ้าใบนี้อย่างภาคภูมิ… #pridemonth

#ทีมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต

#กรมสุขภาพจิต#LGBT

*ICD-11 บัญชีจําแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องฉบับที่ 11: โรคจิตเวช ความผิดปกติทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติพัฒนาการระบบประสาท และโรคในหมวดอื่นที่เกี่ยวข้อง

Skip to content