ตระหนัก ไม่ตระหนก ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ด้วยการมีสำนึกต่อสังคม Social responsiveness และสังคมสมานฉันท์ Social cohesion

สำนึกต่อสังคม (Social responsiveness) การมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แนะนำให้ความรู้กับคนที่ยังไม่รู้ หรือให้ความช่วยเหลือแนะนำต่างๆ ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐ หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ ถ้าเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจ ให้ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ปกปิดข้อมูลต้องแจ้งทางการ

สังคมสมานฉันท์ (Social cohesion) สังคมไทยต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลกัน ช่วยเหลือกัน ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข

วิกฤติการระบาดของโรคในประเทศไทยจะรุนแรง และเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดหากคนไทยร่วมมือกัน

Skip to content