สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content