วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข” และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

Skip to content