สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีการระบาดในวงกว้าง ท่านทั้งหลายที่ทำงานอยู่ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและยึดหลัก Social distancing เว้นระยะห่างระหว่าง 2 เมตร

“สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีการระบาดในวงกว้าง ท่านทั้งหลายที่ทำงานอยู่ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและยึดหลัก Social distancing เว้นระยะห่างระหว่าง 2 เมตร”

สารแสดงความห่วงใยจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

#COVID19
#โควิด19
#Socialdistancing

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content