พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ภายใต้ แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Zero Tolerance) ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตท่ี 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อกระตุ้นจิตสานึกให้บุคลากรไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ การโกงทุกรูปแบบ ตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Zero Tolerance)

Skip to content