วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านกายและจิตใจในสถานประกอบการ”

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content