ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สามารถยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กันยายน 2558

เรียน ผู้จัดการ บริษัท/ห้าง/ร้าน………………………

เรื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

        ด้วย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
  2. เครื่องปรับอากาศ 13000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
  3. เครื่องปรับอากาศ 15000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
  4. เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU จำนวน 3 เครื่อง

เอกสารที่แนบยื่นซองเสนอราคา มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนการค้า
  3. สำเนาใบเสียภาษี
  4. ใบเสนอราคา

สามารถยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กันยายน 2558 สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

งานพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) 169 หมู่ 4 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

โทรศัพท์ : 043-327-640

โทรสาร : 043-327-642

Email : mhc07.dmh@gmail.com

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content