วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ดร.ลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นวิทยากรสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น

Skip to content