โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27-28พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27-28พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ในโรงเรียนโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานวัยรุ่นแบบบูรณาการในเขตสุขภาพที่ 7 “ESAN SMART TEEN”ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดโรค ไม่ติดเกมส์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น งานสุขภาพจิตจาก ทุกอำเภอในเขตสุขภาพที่ 7รวมคณะทำงานจำนวน 190 คน จาก 4 จังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยมีการแสดงในพิธีเปิดจากสมาชิกชมรมทูบีนัมบอร์วัน โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 
ภายในงานมีการจัดเวทีอภิปรายการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นให้ประสบความสำเร็จ การให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพหรือคลินิกดูแลทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Clinic) เพื่อให้บริการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพวัยรุ่นอย่างทั่วถึง การดำเนินงานเชื่อมโยงกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่รับการส่งต่อจากโรงเรียน พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงรุก (Outreach) ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการและใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยผู้ให้บริการมีความเป็นมิตรกับวัยรุ่น
ทั้งนี้ การดำเนินงาน การบูรณาการ และการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเด็กติดเกมส์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Skip to content