🔔 วันที่ 29 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำโดย นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 พร้อมคณะบุคลากรฯ ร่วมประชุมรับฟังข้อทักท้วงและข้อสรุปจากหน่วยตรวจสอบภายใน

Skip to content