กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้ารายการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง

  1. นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพที่ 7 ระดับ ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
  2. นักโภชนาการ สถาบันราชานกูล ระดับ ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
  3. เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์สุขภาพที่ 1 ระดับ ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

Skip to content