โครงการขับเคลื่อนแผนงานสุขภาพจิตและจิตเวชบูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการขับเคลื่อนแผนงานสุขภาพจิตและจิตเวชบูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 โดย นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานพิธีเปิด มอบนโยบาย และ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น CEO เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเขตสุขภาพในยุคไทยเเลนด์ 4.0 มีเป้าหมายเป็นเครือข่าย รพศ. รพท. รพช. สสอ. 160 คน ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content