การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) และการลงข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในระบบ 43 แฟ้ม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 “กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) และการลงข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในระบบ 43 แฟ้ม” ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่รับผิดชอบงานกระตุ้นพัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเมือง เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ (IT) จำนวน 80 คน เพื่อทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I)และการลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I)ในระบบ 43 แฟ้ม ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งกำหนดทิศทางในการดำเนินงานร่วมกันใน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการขับเคลื่อนงานสู่นโยบาย “สมาร์ทคิด ตักสิลา 4.0 ”

Cookie Consent with Real Cookie Banner