สรุปการตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 และการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น เข้าร่วมสรุปการตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 และการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

          นำโดย ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะนิเทศงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การติดตามประเด็นการตรวจราชการ แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562มีแผนงาน โครงการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตาม นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2562

          ทั้งนี้ ประธานและคณะนิเทศงานได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก และการวางกรอบการดำเนินงานการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการสนับสุนของพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทางพื้นที่ดำเนินการพัฒนา เตรียมการ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นไปตามเกณฑ์ตรวจราชการในรอบต่อไป

Skip to content