วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น โดยนางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2562

            วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น โดยนางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานภายในงาน กลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 200 คน

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันให้มีความสนิทสนมแนบแน่นยิ่งขึ้น และศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ได้นำ “รถโมบายคลายเครียด” มาร่วมงานเพื่อให้บริการแก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆ ในการคัดกรองสุขภาพตนเองเบื้องต้น และทราบถึงสภาวะร่างกาย ระดับความเครียดที่มี โดยใช้เครื่องมือในการแปลผลผ่านเครื่อง Biofeedback โดยมีนักจิตวิทยาคลินิกค่อยให้คำปรึกษาและอ่านค่าแปลผลตลอดการจัดงาน

            ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องในครั้งถัดไป กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน
“เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562  สำหรับสถานที่ในการจัดงานจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

Skip to content