เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น โดยนางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น โดยนางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมขามแก่น ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานคือบุคลากรในพื้นที่ดำเนินการสร้างสุขในผู้สูงอายุประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสนับสนุน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในหน่วยบริการปฐมภูมิและชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ รวมไปถึงการดูแลช่วยเหลือทางด้านสังคมจิตใจในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
(โรคเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียง) ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Cookie Consent with Real Cookie Banner