ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต MOPH Zero Tolerance

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โดย ผู้อำนวยการ นันทาวดี วรวสุวัส และบุคลากรทุกคน ร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต MOPH Zero Tolerance ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการโกงและการทุจริต สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน รวมถึงแสดงพลังองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรราชการใสสะอาด ตามแผนแม่บทด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2562-2564) “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”นับแต่นี้เป็นต้นไป

Skip to content