เอกสารประกอบการประชุม “ระเบียบวาระการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ของหน่วยงานผู้แทนกรมสุขภาพจิต 3 หน่วยในเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2560”

ระเบียบวาระการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงานผู้แทนกรมสุขภาพจิต 3 หน่วย
ในเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมดอกคูณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.2 การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชในคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 7 (P.PในCIO และSERVICE PLAN เด็กและวัยรุ่น /วัยทำงาน/สูงอายุ ใน CSOและการพัฒนาความสุขคนทำงาน ในCHRO )
4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนนโยบายใน พื้นที่ ( สสจ./รพศ./รพท./รพช/สสอ./รพสต./ชุมชน) งานตามแผนปฏิบัติการ งานในภาวะวิกฤตทั่วไป
4.3.1 อบรมบุคลากร รพสต.ในการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
4.3.2 แนวทางการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ในพื้นที่
เอกสารประกอบวาระ
4.4 แนวทางการนิเทศติดตามงานในพื้นที่ ( นิเทศเฉพาะกิจ / นิเทศกรณีปกติ / M&E )
4.5 การรับนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของ 3 หน่วยงาน โดยทีมผู้นิเทศจากกรมสุขภาพจิต
4.6 การประชุมวิชาการ ของหน่วยงานผู้แทนกรมสุขภาพจิต 3 หน่วยในพื้นที่
4.7 แนวทางร่วมรับผิดชอบขับเคลื่อน ตัวชี้วัด PA กรมสุขภาพจิต
- ร้อยละ 50 ของ รพช. ที่มีระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ
- ร้อยละ 50 ของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพ มีการดูแลเฝ้าระวังและบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิต ตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย
- ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
- อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากรฆ่าตัวตาย
( ลดอัตราตาย/การพัฒนานวตกรรมในการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย) -ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต(เพิ่มการเข้าถึงบริการ)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
Cookie Consent with Real Cookie Banner