กรมสุขภาพจิต ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกหน่วยงาน ตอบแบบสอบถาม “การมีและการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ”

ทำแบบสอบถาม >> https://shorturl.ocsc.go.th/qr/ethicsreport2

Skip to content