เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเด้กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content