โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน กับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น โดยนางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน กับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธีปิดนายแพทย์สมัย 
ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2562 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 336 คนในปี 2562 เป็นรุ่นที่ 11 มีผู้เข้าร่วมอบรม 25 คนโดยมีแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 7,8,9และ10 เข้าอบรมใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 4 เดือน แบ่งการอบรมออกเป็น 6 ระยะ ( 1) วิชาเวชศาสตร์ป้องกัน 2) Foundation of Community Mental Health 
3.) Mental Health Problem in Community 
4) Prevention Promotion and Care Community Mental Health 
5) Research and Practice in Community Mental Health และ 
6) Building Community Mental Health Practitioner)
การบรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นอย่างดี และในช่วงเวลาถัดไปก็จะมีการดำเนินงานอบรมแพทย์เวชศาสตร์ ฯ อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น โดยนางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7…

Posted by ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น on Monday, 25 March 2019
Skip to content