ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประชาชนในจุดบริการประชาชนในงานพิธีฌาปนกิจแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในประเทศอิสราเอลในพื้นที่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งประเมินภาวะวิกฤตสุขภาพจิต ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โดย นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 มอบหมายให้นางสาวลักษณา สกุลทอง รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 พร้อมด้วยคณะกรรมการวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน MCATT ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทีมMCATT รพ. พล รพ. หนองสองห้อง รพ.บ้านไผ่ และทีม รพ.สต. พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประชาชนในจุดบริการประชาชนในงานพิธีฌาปนกิจแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในประเทศอิสราเอลในพื้นที่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งประเมินภาวะวิกฤตสุขภาพจิต ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในเบื้องต้น

Skip to content