ทีม MCATT เขต 7 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ จุดบริการประชาชน ในงานพิธีฌาปนกิจ แรงงานไทยที่เสียชีวิตจาก เหตุความรุนแรงในประเทศ อิสราเอล ในพื้นที่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

Skip to content