รายงานการวิเคราะห์ผลสํารวจความคิดเห็นดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

Skip to content