โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๖๑๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content