วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและองค์กรสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

Skip to content