นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลปิ ผู้อำนวย การศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพ จิต ร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Skip to content