ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ นางฉวีวรรณ เผ่าพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรในการอภิปรายผลงานวิชาการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ🎉

🔸นางฉวีวรรณ เผ่าพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

🔸ที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรในการอภิปรายผลงานวิชาการ ในห้อง “หัวข้อ check สุขภาพใจบูรณาการเครือข่าย เสริมความเข้มแข็งในมหาวิทยาลัย”

📍งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่22 ประจำปี 2566 (19-21 กรกฎาคม 2566) The 22 nd Annual International Mental Health Conference 2023 (22nd# AIMHC 2023)

Skip to content