กรมสุขภาพจิต จัดงานสัมมนาการพัฒนาระบบสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัมมนาการพัฒนาระบบสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 โดยพื้นที่ต้นแบบในการนำเสนอในเขตสุขภาพที่ 7 ได้แก่

1.เครือข่ายตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2.เครือข่ายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

การเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย เป็นการเปิดเวทีให้เครือข่ายที่มีการดำเนินงานวัคซีนใจมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดการดำเนินงานของตนเอง ที่สำคัญจะเป็นการขยายพื้นที่ดำเนินงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เวทีครั้งนี้คาดหวังว่าภาคีเครือข่าย จะมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน และให้ความร่วมมือขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัคซีนใจในชุมชน นำไปสู่ภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางใจ สามารถเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้อย่างเข้มแข็ง และจัดการกับปัญหาเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี

Skip to content