ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ในการดำเนินงานเสริมสร้างพลังใจดีเด่น เวที”ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 “

ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ในการดำเนินงานเสริมสร้างพลังใจดีเด่น เวที

“ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 “

ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 บูรณาการความร่วมมือ นำหลักสูตรการเสริมสร้างพลังใจ อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ในการให้ความรู้เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ดึงศักยภาพและความสามารถของ อสม.ส่งผลให้อสม.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลจิตใจของตนเองคนในครอบครัวและคนในชุมชนของตนเองโดยพลังจิตอาสาและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับอสม.ในพื้นที่ร่วมเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่

#เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน#ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่20

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content