รางวัลเครือข่ายที่ดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชนดีเด่นเครือข่ายตำบลกำพี้และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม และเขตสุขภาพที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน ในเวที

“ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 “

รางวัลเครือข่ายที่ดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชนดีเด่นเครือข่ายตำบลกำพี้และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม และเขตสุขภาพที่ 7เครือข่ายตำบลกำพี้และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจิตจากระดับจังหวัดสู่การดูแลสุขภาพจิตของประชาชนโดยวิถีชุมชน ได้ร่วมใจดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยเรื้อรังให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องลดการใช้จ่ายด้วย grab drug โดยส่งมอบยา พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้น เพื่อลดความเครียดหรือความวิตกกังวลของผู้ป่วยและตรวจเช็คสุขภาพใจด้วย. Mental Health check in และได้นำเอาสายสัมพันธ์ในชุมชนที่ดีมาเป็นตัวเชื่อมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจได้รับโอกาสทำให้รู้สึกปลอดภัยสงบมีความหวังสิ่งสำคัญคือสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยต่อสู้กับวิกฤตเหล่านี้ไปได้

#ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ#วัคซีนใจในชุมชน#4สร้าง2ใช้ในชุมชน

Skip to content