📢 โครงการอบรมการให้คำปรึกษาแนะนำ การป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การวางแผนครอบครัวอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

Skip to content