โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่7 ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายศึกษาธิการและสาธารณสุข ได้ทบทวนองค์ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และวางแผนการบูรณาการร่วมกันในการเฝ้าระวังดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ให้ได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 84 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรสาธารณสุขจากสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์

Skip to content