ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 อบรมพระคิลานุปัฏฐาก มุ่งเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพแก่พระสงฆ์

Skip to content