ทีมสร้างความรอบรู้พลเมืองสุขภาพจิตดี ร่วมกับ HealthNet เป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางการเห็น

Skip to content