การประชุมคณะอนุกรรมการการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและผู้เกี่ยวข้อง ในการผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.สุขภาพจิต ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content