เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

Skip to content