โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 -15 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี จ.นครปฐม

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 -15 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี จ.นครปฐมโดยมีเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
✏️ ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนบ้านฝั่งคลองไปสู่การปฏิบัติจริง
✏️ การรู้จักตนเอง self awareness, การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการสื่อสารระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพ
✏️ค่านิยมกรมสุขภาพจิต (MENTAL)
✏️ แผนยุทธศาสตร์ชาติ กรมสุขภาพจิต กรอบทิศทางงานสุขภาพจิต และพรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551
✏️ ระบบสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ
✏️ เทคนิคการใช้เทคโนโลยีดิจทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
✏️ กฎหมายและวินัยข้าราชการ
✏️ การปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
✏️ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะกรมสุขภาพจิต และแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ
✏️ เทคนิคการพูดและนำเสนอในที่ประชุม

Skip to content